REGULAMIN SERWISU „SZKOŁA BEZ DOŁA”

 1. Definicje i postanowienia ogólne

  1. Pojęcia zapisywane w tym dokumencie od dużej litery mają następujące znaczenie:

   1. Agencja”/my” – Ogilvy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Konesera nr 11, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137229, NIP: 5260000459, o kapitale zakładowym w wysokości 482 000,00 zł, e-mail do kontaktu: tkmaxxpolska@ogilvy.com, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, wykonująca czynności organizacyjno-techniczne związane z przeprowadzeniem Warsztatów;
   2. Opiekun/Ty” – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca przedstawicielem ustawowym Uczestnika (np. rodzicem, opiekunem), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zgłoszenia Uczestnika do udziału w Warsztatach;
   3. Organizator” – TJX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329191, NIP: 7010180987, o kapitale zakładowym w wysokości 35 000 000,00 zł, e-mail do kontaktu: tkmaxxpolska@ogilvy.com;
   4. Regulamin” – ten dokument;
   5. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   6. Serwis” – serwis internetowy „Szkoła Bez Doła”, działający pod adresem https://szkolabezdola.pl, za pomocą którego można zapisać Uczestnika na Warsztaty;
   7. Uczestnik” – osoba fizyczna, w wieku od 9 do 13 lat, która została poprawnie zapisana na Warsztaty; 
   8. Warsztaty” – cykl bezpłatnych warsztatów online przygotowany przez Organizatora we współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA (ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000050905), w ramach których Uczestnicy otrzymują pomoc
    w sprawach, z którymi mierzą się w szkole i w codziennych relacjach z rówieśnikami. Warsztaty obejmują 4 spotkania dotyczące różnych tematów, po około 60 minut każde (każde spotkanie będzie miało dwie opcje godzinowe do wyboru – rozpoczęcie o 17.00 albo o 18.15).
  2. W Regulaminie opisujemy zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, jak również zasady zapisywania i warunki udziału w Warsztatach. Powinieneś/-aś dokładnie zapoznać się z Regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia na Warsztaty.
 2. Informacje ogólne

  1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Zapisanie się na Warsztaty jest dobrowolne.
  2. Formularze zgłoszeniowe, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, można wysyłać do dnia 25 września 2023 r. do godziny 23.59. Formularz zgłoszeniowy wysłany po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie zostanie przez nas uwzględniony.
  3. Harmonogram Warsztatów dostępny jest w Serwisie. Warsztaty odbywają się online, zgodnie ze szczegółowymi informacjami w § 3 Regulaminu.
  4. Warsztaty będą prowadzone przez panią Joannę Mazur – działającą jako wolontariusz w ramach Stowarzyszenia WIOSNA.
  5. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
  6. Liczba miejsc w Warsztatach jest ograniczona i wynosi 1000 osób. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność wpływu zgłoszeń, w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
  7. Każdy z Uczestników ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach. Rezygnacja z udziału w Warsztatach następuje poprzez przesłanie przez Opiekuna wiadomości na następujący adres e-mail: tkmaxxpolska@ogilvy.com.
  8. W związku z ewentualną rezygnacją Uczestników z Warsztatów możemy ponownie uruchomić zapisy na Warsztaty (zapisy uzupełniające). W takim wypadku podamy do wiadomości termin zapisów uzupełniających i limit miejsc. Zasady zapisów opisane w Regulaminie stosuje się wówczas odpowiednio.
  9. Udział Uczestnika w Warsztatach jest możliwy pod warunkiem, że Opiekun wyraził zgodę na uczestnictwo w nich swojego dziecka lub podopiecznego. Możemy poprosić Uczestnika
   o przedstawienie zgody swojego Opiekuna.
 3. Warunki techniczne

  1. W celu wzięcia udziału w Warsztatach konieczne jest korzystanie ze sprzętu spełniającego następujące wymagania techniczne:
   1. komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą niezbędnych plików „cookies”;
   2. połączenie z siecią Internet;
   3. przeglądarka internetowa obsługująca aplikację Microsoft Teams w wersji przeglądarkowej: Chrome (wersja 64 i nowsza), Safari (wersja 9 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 57 i nowsza), Opera (wersja 50 i nowsza) oraz Microsoft Edge (wersja 13 i nowsza) lub program Microsoft Teams zainstalowany na urządzeniu.
  2. Warsztaty będą prowadzone on-line za pośrednictwem programu Microsoft Teams, z którego Uczestnik może korzystać również za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową.
 4. Zapisy i udział w Warsztatach

  1. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna w wieku od 9 do 13 lat.
  2. Do udziału w Warsztatach zapisuje Uczestnika jego Opiekun. W celu zapisania Uczestnika na Warsztaty niezbędne jest:
   1. poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie poprzez podanie przez Opiekuna prawidłowego adresu e-mail oraz wybranie spośród dostępnych opcji co najmniej 1 do maksymalnie 4 spotkań tematycznych (zajęć) oraz godziny rozpoczęcia danego spotkania (zajęć) (17.00 albo 18.15);
   2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie go; oraz
   3. wysłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą przycisku „Wyślij” dostępnego w Serwisie.
  3. W odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy, niezwłocznie wyślemy, na podany adres
   e-mail, potwierdzenie zapisania Uczestnika na Warsztaty lub, w przypadku wyczerpania liczby miejsc, informację o braku możliwości zapisania się na Warsztaty.
  4. Link do pierwszych zajęć w ramach Warsztatów zostanie przesłany w wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia. Link do każdych kolejnych zajęć organizowanych w ramach Warsztatów będzie wysyłany w dniu ich rozpoczęcia, każdorazowo na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
  5. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Warsztatach osobom trzecim.
  6. W przypadku, gdyby, z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora, Warsztaty nie mogły odbyć się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Serwisie, Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania Uczestnikom innego terminu. O wszelkich zmianach w tym zakresie poinformujemy za pośrednictwem Serwisu, jak również w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
  7. W przypadku zmiany adresu e-mail Opiekun zobowiązany jest nas o tym poinformować wysyłając wiadomość na adres: tkmaxxpolska@ogilvy.com.
  8. Organizator ani Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią wzięcie udziału w Warsztatach, takie jak:
   1. błędne podane adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym;
   2. niespełnienie warunków technicznych niezbędnych do udziału w Warsztatach, o których mowa w § 3 Regulaminu;
   3. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych Uczestnika.
 1. Prawa własności intelektualnej

  1. Warsztaty nie będą w żaden sposób utrwalane, w tym nagrywane.
  2. Uczestnik ani Opiekun nie mają prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu materiałów z Warsztatów oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Procedura reklamacyjna

  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Warsztatów mogą być przesyłane na adres Agencji: Ogilvy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Konesera nr 11, 03-736 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: tkmaxxpolska@ogilvy.com.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz jej adres do korespondencji (w przypadku reklamacji wysłanej listem) albo adres e-mail (w przypadku reklamacji przesłanej pocztą elektroniczną), jak również opis lub wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
  3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana – w zależności od sposobu jej złożenia – na piśmie (listem poleconym) lub pocztą elektroniczną na adres/adres e-mail wskazany w wiadomości.
  4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. W każdym wypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Organizator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Organizatora na rzecz Opiekuna polegają na:
   1. zapewnieniu dostępu do informacji na temat Warsztatów oraz do zamieszczonego w Serwisie Regulaminu, udostępnianych na indywidualne żądanie Opiekuna w taki sposób, aby Opiekun miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem strony internetowej;
   2. udostępnieniu formularza umożliwiającego zapisanie Uczestnika na Warsztaty na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Opiekuna treści o charakterze bezprawnym.
  4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Organizator, Opiekun musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
   1. komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą niezbędnych plików „cookies”;
   2. połączenie z siecią Internet;
   3. przeglądarka internetowe obsługująca strony internetowe tworzone według aktualnych standardów; zalecane jest korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Chrome (wersja 64 i nowsza), Safari (wersja 9 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 57 i nowsza), Opera (wersja 50 i nowsza) oraz Microsoft Edge (wersja 13 i nowsza).
  5. Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Opiekunom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Opiekuna na stronie Serwisu.
  6. W razie planowanych przerw, modernizacji, aktualizacji lub napraw Serwisu Organizator powiadomi o nich Opiekuna zamieszczając, na stronie internetowej komunikat informujący o przyczynach chwilowych utrudnień w dostępie do tej strony lub braku dostępu do niej oraz o planowanym czasie trwania tych utrudnień lub braku dostępu.
  7. Usługi są świadczone w związku z przeprowadzeniem Warsztatów.
  8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu.
 4. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Opiekunów i Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych Opiekunów i Uczestników jest Organizator – TJX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem listownie na powyższy adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: tkmaxxpolska@ogilvy.com.
  3. Odbiorcą danych osobowych jest Agencja – Ogilvy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Konesera nr 11, 03-736 Warszawa, której Administrator, na podstawie odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Opiekunów i Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Warsztatów. Odbiorcami danych osobowych Opiekunów są również podmioty, z których usług korzysta Administrator lub Agencja w celu realizacji Warsztatów, takie jak: dostawcy usług IT (np. hosting, poczta elektroniczna). Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do żądania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Warsztatów Opiekun podaje Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: adres e-mail, a w przypadku postępowania reklamacyjnego adres korespondencyjny lub adres email, na jaki ma zostać przesłana odpowiedź. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania Uczestnika na Warsztaty oraz złożenia reklamacji.
  5. W zakresie danych osobowych Uczestnika, może zdarzyć się tak, że podczas Warsztatów Uczestnik będzie podawał swoje dane w postaci imienia i nazwiska. Dane te mogą być również przetwarzane w związku z korzystaniem przez Uczestnika z konta w aplikacji Microsoft Teams przypisanego do jego imienia i nazwiska. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne (dane konta w aplikacji Microsoft Teams) do wzięcia udziału w Warsztatach.
  6. Dane osobowe Opiekunów i Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. zapisanie Uczestnika na Warsztaty, przesyłanie informacji związanych z udziałem w Warsztatach (linki do zajęć) oraz udział w Warsztatach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w zakresie, w jakim strona umowy (Uczestnik) jest reprezentowany przez Opiekuna, dane osobowe Opiekuna są przetwarzane w celu realizacji Warsztatów na rzecz podopiecznego (Uczestnika) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie możliwości udziału w Warsztatach osobom, które samodzielnie nie mogą dokonywać czynności prawnych;
   3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Warsztatach, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest obrona jego praw i interesów majątkowych.
  7. Dane osobowe Opiekuna i Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w przypadku:
   1. udziału Uczestnika w Warsztatach – do czasu zakończenia Warsztatów;
   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Warsztatach, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Opiekuna lub Uczestnika – do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  8. W związku z użyciem plików cookies w Serwisie, może dochodzić również do przetwarzania danych osobowych użytkowników dla celów analitycznych i statystycznych. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (Organizatora) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest pozyskiwanie danych na potrzeby zapewnienia sprawnego działania Serwisu, a także danych pozwalających ulepszać i rozwijać oferowane usługi i działania prospołeczne. Więcej informacji znajduje się w § 9 Regulaminu.
  9. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
   1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii);
   2. sprostowania (poprawiania) danych;
   3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – lub umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych następuje z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Dane osobowe Opiekunów i Uczestników nie będą przekazywane poza terem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem postanowienia § 9 ust. 6 pkt 6.2. Regulaminu (dotyczy wyłącznie danych użytkowników odwiedzających Serwis, w zakresie, w jakim w związku z użyciem plików cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych).
 1. Pliki cookies

 1. W Serwisie Organizator wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane w urządzeniu Użytkownika (w pamięci jego przeglądarki). Kiedy przeglądarka ponownie połączy się z Serwisem, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Plik cookies zbierają m.in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu: adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie informatycznym używanym przez Użytkownika.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu i jego wyświetlania na urządzeniu Użytkownika, jak również w celach tworzenia anonimowych statystyk pomagających zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Pliki cookies służą nam również do obsługi narzędzia pozyskującego zgodę na użycie plików cookies i zawierającego informacje o tych plikach (tzw. okienko cookies).
 5. Pliki cookies mają swój okres przechowywania („długość życia”), po upływie którego wygasają. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
  1. pliki sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
  2. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane przez określony czas w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies – konieczne do funkcjonowania Serwisu. Są one zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak np. ustawienie opcji prywatności;
  2. analityczne pliki cookies – służą zbieraniu danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach w Serwisie Organizator przechowuje na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 50 miesięcy. Adresy IP zbierane od Użytkowników zostają zanonimizowane przed ich przekazaniem do Google, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP). W zakresie, w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów analitycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, może dochodzić do przekazywania danych Użytkowników, zebranych przez cookies Google Analytics do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane te przekazywane są w oparciu o standardowe klauzule umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską, a także w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w USA w odniesieniu do podmiotów objętych programem Data Privacy Framework (firma Google LLC jest objęta tym programem zgodnie z informacją dostępną tutaj).
   Użycie plików cookies innych niż niezbędne wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda jest dobrowolna. Odwiedzając Serwis po raz pierwszy (lub po usunięciu plików cookies na danym urządzeniu) Użytkownik zobaczy komunikat o zgodzie na użycie plików cookies. Klikając odpowiedni przycisk Użytkownik może wyrazić zgodę na użycie plików cookies. Użytkownik może też ograniczyć użycie poszczególnych kategorii plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Konfiguruj” lub całkowicie wyłączyć użycie plików cookies innych niż niezbędne poprzez kliknięcie „Brak zgody”.
 1. W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 2. Tabela przedstawiająca informacje o plikach cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:

Nazwa

Kategoria

Podmiot uzyskujący dostęp do danych

Cel

Okres przechowywania

_ga

Analityczne

Google Ireland Limited (zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników witryn i aplikacji korzystających z Google Analytics dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Wykorzystywane przez Google Analytics w celu zbierania danych o ilości wizyt użytkownika na stronie.

2 lata

_gat

Analityczne

Google Ireland Limited (zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników witryn i aplikacji korzystających z Google Analytics dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Używane przez Google Analytics w celu ograniczania częstotliwości zapytań.

1 minuta

_gid

Analityczne

Google Ireland Limited (zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników witryn i aplikacji korzystających z Google Analytics dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Rejestruje unikalny identyfikator który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych, przedstawiających sposób, w jaki użytkownik korzysta z witryny.

24 godziny

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do realizacji usługi. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na używanie cookies. Zapoznaj się z Regulaminem.